Kita 8 to east 6 5 Sapporo Higashi-ku Myukizu
Kita 8 to east 6 5 Sapporo Higashi-ku Myukizu